คิวสตาร์

คิวสตาร์

สารกําจัดวัชพืช
เป็นสารกําจัดวัชพืช สกัดจากยูคาลิปตัส ใช้ได้ทั้งพืชใบกว้างและใบแคบ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ไม่ทําลายสัตว์หน้าดินและจุลินทรีย์หน้าดิน

1 ขวด 1,000 CC

วิธีใช้
ใช้หลังวัชพืชเกิด โดยผสมคิวสตาร์ 100-200 CC ต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นให้โชก ระหว่างแถวปลูกของพืชที่ต้องการปลูก และวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

คําเตือน
1. ห้ามดื่มน้ํา กินอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน
2. ห้ามเทสารหรือล้างภาชนะบรรจุที่เหลือลงในแม่น้ํา
ลําคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง
3. ระวังอย่าให้สารเข้าปาก ตา จมูก หรือผิวหนัง
4. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม
5. ห้ามฉีดโดนพืชตัวหลัก