ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราปุ๋ยบัวทิพย์

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราปุ๋ยบัวทิพย์

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร
ปุ๋ยอินทรีย์เคมมี ตราปุ๋ยบัวทิพย์ เป็นนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่มีธาตุอาหารหลักและรองครบถ้วน ใช้วัตถุดิบอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี และเป็นปุ๋ยเคมีที่ได้มาตราฐานผ่านกระบวนการผลิตที่เป็น Know How เฉพาะของเรา ไม่ใช้มูลสัตว์และดินมาเป็นส่วนผสม ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึง 100 % ปรับคุณลักษณะดินให้เหมาะสมกับพืช ช่วยลดกรด ด่าง ในดิน ทําให้ดินร่วนซุย เพิ่มอินทรียวัตถุ ทําให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ปริมาณธาตุอาหารรับรองใน 1 กระสอบ (25 Kg. )
ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียมที่ละลายน้ํา
อินทรีย์วัตถุ 10%
สูตร 4-4-4 เหมาะสําหรับ ปาล์ม พืชผักผลไม้ พืชไร่
สูตร 5-3-4 เหมาะสําหรับ ยางพารา
สูตร 6-3-3 เหมาะสําหรับ นาข้าว อ้อย มันสําปะหลัง

ข้อควรระวัง
1. ก่อนใช้ปุ๋ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ํา ควรให้น้ําน้อยๆก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
5. ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้