ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร
ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์ เป็นนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ มีธาตุอาหารหลักและรองครบถ้วน ใช้วัตถุดิบอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีผ่านกระบวนการผลิตที่เป็น Know How เฉพาะเรา ไม่ใช้มูลสัตว์และดินมาเป็นส่วนผสม ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึง 100 % ปรับคุณลักษณะดินให้เหมาะสมกับพืช ช่วยลดกรด ด่าง ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย เพิ่มอินทรียวัตถุ ทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 กระสอบ (25 Kg. )
กากตะกอนโรงงานเอทานอล 60 %
โดโลไมต์ 5 %
อื่นๆ 35 %


วิธีการใช้
นาข้าว : ใช้ตอนทำเทือก อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 300 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดิน ระหว่างทำเทือกก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ หรือก่อนปักดำ 1-14 วัน
พืชไร่ : ใช้ช่วงเตรียมดินหรือพืชอายุ 10-15 วัน อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 200 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินแล้วไถคลุกก่อนปลูกหรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบ เมื่อพืชอายุ 10-15 วัน
ไม้ผล ไม้ยืนต้น : ใช้ช่วงต้นฝน อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 20 กก./ต้น/ปี โรยในบริเวณรัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
ปาล์มน้ำมันและยางพารา : ใช้ช่วงต้นฝน อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 2 กก./ต้น/ปี โรยในบริเวณรัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
พืชผัก :ใช้ช่วงเตรียมดิน อัตราการใช้ขั้นต่ำ 1 กก./ต.ร.ม. หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ :ใช้ช่วงเตรียมดิน อัตราการใช้ขั้นต่ำ 1 กก./ต.ร.ม. หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก

ข้อควรระวัง
1. ก่อนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไป
2. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อยๆก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในภาชนะที่ปิดมิดชิด